Author Archives: Admin

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie i budowę zakładu zagospodarowania odpadów, spełniającego wymagania Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT) wraz z budową i montażem linii technologicznych poszczególnych segmentów technologicznych zakładu, dostawą maszyn budowlanych i transportowych, urządzeń i narzędzi eksploatacyjnych w miejscowości Lulkowo. 

Czytaj więcej


Przetargi unijne w 2012 roku

W tym miejscu znajdziesz wszystkie informacje dotyczące przetargów unijnych, które zostały zamieszczone na łamach urbis.gniezno.pl w 2012 roku. 

Czytaj więcej


Pogotowie techniczne

Pogotowie Techniczne – ul. Fabryczna 7

– zgłaszanie awarii technicznych w dni powszednie w godz. 7:00 – 15:00 pod numerem telefonu: (61) 424-58-75
– zgłaszanie awarii technicznych po godz. 15:00 oraz w soboty, niedziele i święta pod nr telefonu: (61) 424-58-54,
lub tel. kom.
698-888-530


Komunikat

Cennik

Cennik usług za przyjmowanie odpadów w ZZO Lulkowo

Uchwała nr 56 2015

Zarządzenie wewnętrzne nr 25/15 ws. wysokości funduszu rekultywacyjnego

Cennik usług transportowych obowiązujący od 1.03.2015 r.

Na terenie Miasta Gniezna

Rodzaj pojazdu Cena jednostkowaza wynajem do 1 godziny Cena jednostkowa za każde rozpoczęte 1/2 godziny
Samochody dostawcze do 2 ton 59,92zł (netto)73,70zł (brutto) 29,96zł (netto)36,85zł (brutto)
Samochód multicar drabinka 62,06zł (netto)76,33zł (brutto) 31,03zł (netto)38,17zł (brutto)
Samochody ciężarowe powyżej 2 ton 72,00zł (netto)88,56zł (brutto) 36,00zł (netto)44,28zł (brutto)
Podnośnik hydrauliczny z koszem 92,02zł (netto)113,18zł (brutto) 46,01zł (netto)56,59zł (brutto)
Koparko-Ładowarka „Ostrówek” 86,67zł (netto)106,60zł (brutto) 43,34zł (netto)53,30zł (brutto)
Usługa polewania i zmywania 153,01zł (netto)165,25zł (brutto) 76,51zł (netto)82,63zł (brutto)

W przypadku usług poza terenem Miasta Gniezna do stawek godzinowych należy doliczyć stawki za przejechane kilometry w wysokości:

Rodzaj pojazdu Cena jednostkowazł/km
Samochody dostawcze do 2 ton 1,40zł (netto)1,72zł (brutto)
Samochód multicar drabinka 1,94zł (netto)2,39zł (brutto)
Samochody ciężarowe powyżej 2 ton 2,50zł (netto)3,08zł (brutto)
Podnośnik hydrauliczny z koszem 4,49zł (netto)5,52zł (brutto)
Koparko-Ładowarka „Ostrówek” 2,51zł (netto)3,09zł (brutto)

 

Cennik zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego dostarczanego przez placówki kulturalno-oświatowe i pozostałe podmioty prawne. Cennik obowiązuje od 1.11.2013. 

Rodzaj zużytego sprzętu elektrycznegoi elektronicznego Placówki kulturalno-oświatowe[cena w zł/kg] Pozostałe podmioty prawne[cena w zł/kg]
Monitory, telewizory, terminale i inne urządzenia zawierające kineskopy, sprzęt chłodniczy, lodówki, zamrażarki, klimatyzatory 0,40 zł 3,00 zł
Zestawy komputerowe, klawiatury, drukarki, drobny sprzęt elektroniczny i elektryczny, sprzęt AGD, pralki oraz sprzęt telekomunikacyjny 0,15 zł 1,20 zł
Zużyte źródła światła zawierające rtęć 0,55/sztukę 3,00/sztukę

 

Według ustawy o ZSEE z dn. 29 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 180, poz. 1495, art. 3, pkt. 2 oraz art. 37) nieodpłatnie przyjmowany jest sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych.

Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT 8%.


Zakres działalności ZZO Lulkowo

Jeszcze nie tak dawno temu Lulkowo pełniło funkcję miejskiego składowiska odpadów. Przełom nastąpił w 2015 roku. Z dniem 3 czerwca uruchomiony został nowoczesny Zakład Zagospodarowania Odpadów, obsługujący 14 gmin powiatów gnieźnieńskiego i wrzesińskiego. W ten sposób dla Lulkowa otworzył się nowy rozdział w historii gospodarki odpadami. Nowy zakład odpowiada najwyższym standardom ochrony środowiska i pozwala w sposób nowoczesny, ekonomiczny, ekologiczny odbierać, a także segregować odpady komunalne.

Obecnie do zakresu działalności ZZO Lulkowo należy:

– odbiór odpadów komunalnych;

– segregacja odpadów;

– biostabilizacja frakcji podsitowej w zamkniętych bioreaktorach i selektywnie zebranej frakcji zielonej na otwartej pryzmie kompostowej;

– demontaż odpadów wielkogabarytowych;

– magazynowanie wysegregowanych odpadów surowcowych, problemowych, oraz komponentów do produkcji paliwa zastępczego.

Istotnym elementem całej instalacji jest stacja przeładunkowa, znajdująca się w miejscowości Bardo. Jej głównym zadaniem jest przyjmowanie odpadów z pięciu gmin powiatu wrzesińskiego, w celu dalszego transportu do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie. Zabieg ten pozwala w znaczący sposób obniżyć koszty transportu.


baner_bip

BIP

Wszelkie informacje, dotyczące URBIS sp. z o.o. znajdą Państwo na stronach Biuletynu Informacji Publicznej:

http://www.urbis.ires.pl/

bip_logo_pomn1_grad


slider - lulkowo

Zakład Zagospodarowania Odpadów

Strona ZZO Lulkowo: http://zzolulkowo.eu/

ZZO Lulkowo jest Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych.
Uchwalą_nr_VIII_201_15  Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29.06.2015 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017 Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie uzyskał status Regionalnej Stacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla obsługi regionu VII województwa wielkopolskiego obejmującego gminy powiatu gnieźnieńskiego i wrzesińskiego.
Odpady z gmin powiatu wrzesińskiego są przyjmowane w Stacji Przeładunkowej w miejscowości Bardo, gmina Września, natomiast odpady z gmin powiatu gnieźnieńskiego są przyjmowane w ZZO Lulkowo.

Zakład Zagospodarowania Odpadów

Lulkowo

62-200 Gniezno

tel. 061 424-58-71

e-mail: zzo@urbis.gniezno.pl

Fundusz rekultywacji składowiska w Lulkowie, gm. Gniezno

Uchwała o opłatach za przyjmowanie odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne do ZZO w Lulkowie

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Spółki Nr 20 / 2016
Cennik za przyjmowanie odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie obowiązujący od 1 stycznia 2017 roku
Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Cena netto [zł/Mg]*
Odpady inne niż niebezpieczne  
1 02 01 03 odpadowa masa roślinna 245,00 zł
02 01 07 odpady z gospodarki leśnej
17 02 01 drewno
19 12 01 papier i tektura
19 12 07 drewno inne niż wymienione w 19 12 06
20 01 01 papier i tektura
20 01 02 szkło
20 01 08 odpady kuchenne ulegajace biodegradacji
20 01 10 odzież
20 01 11 tekstylia
20 01 38 drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39 torzywa sztuczne
20 01 99 inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
20 02 01 odpady ulegające biodegradacji
20 03 02 odpady z targowisk
20 03 07 odpady wielkogabarytowe
20 03 99 odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
2 20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne wg mechanizmu promującego selektywną zbiórkę odpadów**** wartość wskaźnika >= 0 % · 245,00 zł
wartość wskaźnika > 0 % do <= 5 % · 241,94 zł
wartość wskaźnika > 5 % do <= 10 % · 238,88 zł
wartość wskaźnika > 10 % do <= 15 % · 237,04 zł
wartość wskaźnika >15 % · 235,20 zł
3 20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placów 205,46 zł
4 19 12 12 inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 179,14 zł
5 02 02 03 surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa 163,24 zł
02 02 04 osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
03 01 01 odpady kory i korka
03 01 05 trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04
03 03 01 odpady z kory i drewna
6 19 08 01 skratki 156,04 zł
19 08 02 zawartość piaskowników
7 19 05 01 nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych 108,17 zł
19 05 02 nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego
19 05 99 inne niewymienione odpady
19 05 03 kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)
8 02 01 83 odpady z upraw hydroponicznych 101,78 zł
02 03 82 odpady tytoniowe
02 05 01 surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania
02 06 01 surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
02 07 04 surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
02 07 80 wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary
04 02 10 substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze i woski)
10 01 01 żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
10 01 02 popioły lotne z węgła
10 01 15 popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14
10 09 03 żużle odlewnicze
10 09 06 rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05
10 09 08 rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07
10 09 10 pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09
10 09 12 inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11
10 10 06 rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05
10 10 08 rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07
10 10 10 pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09
16 03 80 produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia
16 11 04 okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03
20 01 25 oleje i tłuszcze jadalne
20 03 04 szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
9 15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe wg mechanizmu promującego selektywną zbiórkę odpadów**** wartość wskaźnika >= 0 % · 100,00 zł
wartość wskaźnika > 0 % do <= 5 % · 97,50 zł
wartość wskaźnika > 5 % do <= 10 % · 95,00 zł
wartość wskaźnika > 10 % do <= 15 % · 92,50 zł
wartość wskaźnika >15 % · 90,00 zł
10 10 01 80 mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych 99,58 zł
19 08 05 ustabilizowane komunalne osady ściekowe
10 01 01 02 odpady z wydobywania kopalin innych niżrudy metali 91,91 zł
01 04 08 odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07
01 04 09 odpadowe piaski i iły
01 04 13 odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07
02 03 80 wysłodki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)
02 03 81 odpady z produkcji pasz roślinnych
02 04 80 wysłodki
02 07 01 odpady z mycia, czyszczenia i mechanicznego rozdrabniania surowców
03 03 07 mechaniczne wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury
03 03 10 odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji
10 12 08** wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)
10 13 82 wybrakowane wyroby
11 01 04 12 odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11 90,49 zł
01 04 81 odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80
19 09 02 osady z klarowania wody
12 15 01 01 opakowania z papieru i tektury, wg mechanizmu promującego selektywną zbiórkę odpadów**** wartość wskaźnika >= 0 % · 29,00 zł
15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych, wartość wskaźnika > 0 % do <= 5 % · 28,28 zł
15 01 03 opakowania z drewna, wartość wskaźnika > 5 % do <= 10 % · 27,55 zł
15 01 07 opakowania ze szkła, wartość wskaźnika > 10 % do <= 15 % · 26,83 zł
15 01 05 opakowania wielomateriałowe. wartość wskaźnika >15 % · 26,10 zł
13 17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 29,00 zł
17 01 02 gruz ceglany
17 01 03 odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów cerammicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
ex 17 01 80 tynki
ex 17 01 81 elementy betonowe i kruszywa niezawierające asfaltu
17 05 04 gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
17 05 06 urobek z pogłębienia inny niż wymieniony w 17 05 05
17 05 08 tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
19 12 09 minerały
20 02 02 gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 01*** odpady ulegające biodegradacji (odpady zielone: trawa, liście)

Zakres działalności ZZO Lulkowo

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ( PSZOK ) w Lulkowie

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ( PSZOK ) w Gnieźnie

Regulamin przyjmowania odpadów w ZZO Lulkowo i Stacji Przeładunkowej w Bardo

 


Zakład Oczyszczania Miasta

Zakład Oczyszczania Miasta
ul. Chrobrego 21
62-200 Gniezno

tel. 061 424-58-60
e-mail: zom@urbis.gniezno.pl

 

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku: 6.00 – 14.00

 

Świadczymy usługi w zakresie:

  • oczyszczanie ulic i placów
  • wywóz nieczystości stałych
  • usługi transportowe
  • wynajem sprzętu specjalistycznego wraz z obsługą

Zapraszamy do odwiedzania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który jest czynny w soboty w godzinach od 8:00 do 14:00. PSZOK jest nieczynny w dni świąteczne. Poniżej w Regulaminie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajdzie Państwo wykaz odpadów, jakie można pozostawić w Punkcie. 

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gnieźnie

Urbis Sp. z o.o. w Gnieźnie – Zakład Oczyszczania Miasta podaje to wiadomości terminy odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz zbiórki selektywnej w II kwartale 2017 roku z terenu Miasta Gniezna. 

Stare Miasto:

Stare Miasto, Bednarski Rynek, Chociszewskiego, Chrobrego, Cierpięgi, Czysta, Dalkoska, Dąbrówki, Dworcowa, Farna, Franciszkańska, Garbarska, Grzybowo, Św. Jana, Jana Pawła II, Jasna, Jeziorna, Jolenty, Kaszarska, Kilińskiego, Kościuszki,  Krótka, Krzywe Koło,  Lecha, Łaskiego, Łącznica, Łąkowa, Łubieńskiego,  3 Maja, Św. Michała,  Mickiewicza, Mieszka I, Moniuszki,  Pocztowa, Podgórna, Powstańców Wlkp. Przecznica,  Rybna, Rynek, Rzeźnicka, Seminaryjna, Sienkiewicza, Słomianka, Sobieskiego,  Strumykowa, Plac 21 Stycznia, Świętokrzyska, Tumska, Warszawska, Wawrzyńca, Św. Wojciecha, Wyszyńskiego, Zaułek, Zielony Rynek, Żabia, Żuławy, Żwirki i Wigury

Terminy wywozów zmieszanych odpadów komunalnych – zabudowa jedno i wielorodzinna

Terminy wywozu – zbiórka selektywna (odpady suche) – zabudowa jednorodzinna

Osiedle nr I –  Osiedle Tysiaclecia

Barciszewskiego, Budowlanych, Chudoby, Cicha, Kwiatowa, Laubitza, Paczkowskiego, Roosevelta, Sikorskiego, Sobieralskiego, Spokojna, Staszica, Zabłockiego

Terminy wywozów zmieszanych odpadów komunalnych – zabudowa jedno i wielorodzinna

Terminy wywozu – zbiórka selektywna (odpady suche) – zabudowa jednorodzinna

Osiedle nr II – Osiedle Winiary i Róża

Biskupińska, Gdańska, Orcholska, Kresowa, os. Jagiellońskie, os. Kazimierza Wielkiego,    os. Łokietka, os. Orła Białego, os. Piastowskie, Pałucka, Pomowska, Spichrzowa, Wełnicka, Wodna, Zamiejska, Zgodna

Terminy wywozów zmieszanych odpadów komunalnych – zabudowa jedno i wielorodzinna

Terminy wywozu – zbiórka selektywna (odpady suche) – zabudowa jednorodzinna

Zbiórka odpadów zielonych

Osiedle nr III – Osiedle Konikowo

Chełmońskiego, Cieszkowskiego, Kasprowicza, Kochanowskiego, Kołłątaja, Konikowo, Lelewela, Libelta, Marcinkowskiego, Matejki, Paderewskiego, Parkowa, Reja, Reymonta, Słowackiego, Żeromskiego

Terminy wywozów zmieszanych odpadów komunalnych – zabudowa jedno i wielorodzinna

Terminy wywozu – zbiórka selektywna (odpady suche) – zabudowa jednorodzinna

Zbiórka odpadów zielonych

Osiedle nr IV – Osiedle Arkuszewo

Asnyka, Daleka, Dobrzyńska,Dożynkowa, Gębicka, Grodzka, Harcerska, Hetmańska, Inowrocławska, Kanclerska, Kasztelańska, Krańcowa, Kruszwicka, Kujawska, Lutosławskiego, Mała, Mazowiecka, Mogileńska, Mokra, Norwida, Odległa, Olsztyńska, Orna, Pomorska, Poselska, Prześwit, Pszeniczna, Rolna, Równa, Rubież, Rycerska, Senatorska, Szopena, Toruńska, Trzemeszeńska, Wierzbiczany, Wschodnia, Zatorze, Zabłockiego, Książęca, Marszałkowska

Terminy wywozów zmieszanych odpadów komunalnych – zabudowa jedno i wielorodzinna

Terminy wywozu – zbiórka selektywna (odpady suche) – zabudowa jednorodzinna

Zbiórka odpadów zielonych

Osiedle nr V – Osiedle Skiereszewo

Bartnicza, Bluszczowa, Chłopska, Dojazd, Głęboka,Kaliska, Kiszkowska, Konwaliowa, Kostrzyńska, Kościańska, Leszczyńska, Leśmiana, Liliowa, Malwowa, Myśliwiecka  od nr 52, Ogrodowa, Orzeszkowej, Pobiedziska, Poprzeczna, Poznańska, Różana, Rumiankowa, Rzemieślnicza, Sadowa, Storczykowa, Swarzędzka, Topolowa, Tulipanowa, Warzywna, Wieśniacza, Zielna, Żytnia

Terminy wywozów zmieszanych odpadów komunalnych – zabudowa jedno i wielorodzinna

Terminy wywozu – zbiórka selektywna (odpady suche) – zabudowa jednorodzinna

Zbiórka odpadów zielonych

Osiedle nr VI – Osiedle Piekary

Bema, Bzowa, Czarneckiego, Dąbrowskiego, Drobna, Gołębia, Górna, Kłeckoska, Łanowa, Miodowa, Młodzieży Polskiej, Młyńska, Modra, Myśliwiecka do nr 51, Niska, Okopowa, Piekary, Pogodna, Promienista, Radosna, Rubinowa, Srebrna, Szafirowa, Turkusowa, Zachodnia, Zakątek, Żerniki

Terminy wywozów zmieszanych odpadów komunalnych – zabudowa jedno i wielorodzinna

Terminy wywozu – zbiórka selektywna (odpady suche) – zabudowa jednorodzinna

Zbiórka odpadów zielonych

Osiedle nr VII – Osiedle Dalki

Agrestowa, Akacjowa, Baczyńskiego, Brzechwy, Brzoskwiniowa, Brzozowa, Bukowa, Cienista, Czereśniowa, Fredry, Gajowa, Gronowa, Herberta, Jabłoniowa, JagodowaJaśminowa, Jaworowa, Jeżynowa, Kasztanowa, Krasickiego, Kraszewskiego, Lipowa, Ludwiczaka, Makuszyńskiego, Malinowa, Miłosza, Mnichowska, Morelowa, Nałkowskiej, Odonica, Orzechowa, Porzeczkowa, Prosta,  Prusa, Przemysława, Skrajna, Słowiańska, Śliwowa, Wiśniowa, Ziemowita

Terminy wywozów zmieszanych odpadów komunalnych – zabudowa jedno i wielorodzinna

Terminy wywozu – zbiórka selektywna (odpady suche) – zabudowa jednorodzinna

Zbiórka odpadów zielonych

Osiedle nr VIII – Osiedle Pustachowa

Biała, Boczna, Chłodna, Cisowa, Czeremchowa, Dzieci Wrzesińskich, Gębarzewska, Graniczna, Halna, Jarzębowa, Jastrzębia, Jemiołowa, Jesionowa, Kalinowa, Kokoszki, Konopnickiej, Leszczynowa, Nowa, Platanowa, Polna, Południowa, Pstrowskiego, Półwiejska, Pustachowska, Traugutta, Ugory, Wiązowa, Wiejska, Wrzesińska, Wrzosowa, Zacisze, Żwirowa

Terminy wywozów zmieszanych odpadów komunalnych – zabudowa jedno i wielorodzinna

Terminy wywozu – zbiórka selektywna (odpady suche) – zabudowa jednorodzinna

Zbiórka odpadów zielonych

Osiedle nr IX – Osiedle Osiniec + Osiedle Grunwaldzkie

28 Grudnia, 17 Dywizji Piechoty, Armii Krajowej, Armii Poznań, Artyleryjska, Batalionowa, Błękitna,  Boh. Westerplatte, Borowa, Bursztynowa, Cechowa, Cedrowa, Cymsa, Cyprysowa, Dębińska, Długosza, Grabowa, Grunwaldzka, Gwiaździsta, Hoża, Jałowcowa, Jodłowa, Kadłubka, Kamp. Wrześniowej, Kawiary, Klonowa, Kolejowa, Kombatantów, Kopernika, Kosynierów, Ks. Sobczaka, Krucza, Księżycowa, Lazurowa, Leśna, Listopadowa, Łowiecka, Magnoliowa, Miła, Modrzewiowa, Nowaszki, Obrońców Gniezna, Osikowa, Osiniec, Piaskowa, Pławnik, Podchorążych, Podleśna, Powst. Warszawsk., Promykowa, Pułkowa, Słoneczna, Sokoła, Sosnowa, Starowiejska, Stolarska, Strzelecka, Sucha, Surowieckiego, Swojska, Szewska, Ślusarska, Świerkowa, Taczaka, Tęczowa, Wachtla, Wąska, Wesoła, Widna, Wierzbowa, Wiklinowa ,Wiosenna, Wiosny Ludów, Witkowska , Wojskowa, Wolności, Zagajnikowa Żołnierska

Terminy wywozów zmieszanych odpadów komunalnych – zabudowa jedno i wielorodzinna

Terminy wywozu – zbiórka selektywna (odpady suche) – zabudowa jednorodzinna

Zbiórka odpadów zielonych

URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie – Zakład Oczyszczania Miasta podaje do wiadomości terminy wywozu zmieszanych odpadów komunalnych oraz zbiórki selektywnej – worki na terenie Gminy Gniezno w pierwszej połowie 2017 roku. 

Harmonogram wywozu odpadów – Gmina Gniezno (I poł. 2017 r.)

URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie – Zakład Oczyszczania Miasta podaje do wiadomości wykaz gniazd z pojemnikami do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Miasta Gniezna wg stanu na dzień 1.01.2017 r.

Wykaz gniazd

Ważne! Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe zasady zbiórki selektywnej!

wstęp

 

zbiórka selektywna - rozwiązanie dotychczasowe

 

zbiórka selektywna - rozwiązanie docelowe

 

suche - mokre

Cennik usług transportowych obowiązujący od 1.03.2015 r.

 

  1. Na terenie Miasta Gniezna

 

Rodzaj pojazdu Cena jednostkowaza wynajem do 1 godziny Cena jednostkowa za każde rozpoczęte 1/2 godziny
Samochody dostawcze do 2 ton 59,92zł (netto)73,70zł (brutto) 29,96zł (netto)36,85zł (brutto)
Samochód multicar drabinka 62,06zł (netto)76,33zł (brutto) 31,03zł (netto)38,17zł (brutto)
Samochody ciężarowe powyżej 2 ton 72,00zł (netto)88,56zł (brutto) 36,00zł (netto)44,28zł (brutto)
Podnośnik hydrauliczny z koszem 92,02zł (netto)113,18zł (brutto) 46,01zł (netto)56,59zł (brutto)
Koparko-Ładowarka „Ostrówek” 86,67zł (netto)106,60zł (brutto) 43,34zł (netto)53,30zł (brutto)
Usługa polewania i zmywania 153,01zł (netto)165,25zł (brutto) 76,51zł (netto)82,63zł (brutto)

 

  1. W przypadku usług poza terenem Miasta Gniezna do stawek godzinowych należy doliczyć stawki za przejechane kilometry w wysokości:

 

Rodzaj pojazdu Cena jednostkowazł/km
Samochody dostawcze do 2 ton 1,40zł (netto)1,72zł (brutto)
Samochód multicar drabinka 1,94zł (netto)2,39zł (brutto)
Samochody ciężarowe powyżej 2 ton 2,50zł (netto)3,08zł (brutto)
Podnośnik hydrauliczny z koszem 4,49zł (netto)5,52zł (brutto)
Koparko-Ładowarka „Ostrówek” 2,51zł (netto)3,09zł (brutto)

 

Cennik zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego dostarczanego przez placówki kulturalno-oświatowe i pozostałe podmioty prawne. Cennik obowiązuje od 1.11.2013. 

 

Rodzaj zużytego sprzętu elektrycznegoi elektronicznego Placówki kulturalno-oświatowe[cena w zł/kg] Pozostałe podmioty prawne[cena w zł/kg]
Monitory, telewizory, terminale i inne urządzenia zawierające kineskopy, sprzęt chłodniczy, lodówki, zamrażarki, klimatyzatory 0,40 zł 3,00 zł
Zestawy komputerowe, klawiatury, drukarki, drobny sprzęt elektroniczny i elektryczny, sprzęt AGD, pralki oraz sprzęt telekomunikacyjny 0,15 zł 1,20 zł
Zużyte źródła światła zawierające rtęć 0,55/sztukę 3,00/sztukę

 

Według ustawy o ZSEE z dn. 29 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 180, poz. 1495, art. 3, pkt. 2 oraz art. 37) nieodpłatnie przyjmowany jest sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych.

 

Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT 8%.

 

Miejsce odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

– dla placówek kulturalno – oświatowych:

Zakład Oczyszczania Miasta – Gniezno, ul. Chrobrego 21

– dla pozostałych podmiotów prawnych:

Zakład Gospodarki Odpadami – Lulkowo

 

Osoba oddająca zużyty sprzęt powinna mieć pieczątkę firmy i powinna być upoważniona do podpisywania faktur.


Komórka Nadzoru i Dokumentacji

dyre

Komórka Nadzoru i Dokumentacji
ul. Chrobrego 24/25
62-200 Gniezno

tel. 061 424-58-45

e-mail: knid@urbis.gniezno.pl

– projekty budynków jednorodzinnych
– adaptacje projektów typowych
– projekty dociepleń budynków z kolorystyką
– projekty instalacji wod-kan, gaz i c.o.
– prowadzimy nadzory budowlane, instalacyjne
– wykonujemy kosztorysy inwestorskie, powykonawcze
– doradztwo techniczne


Pages: 1 2 ... 26 27 28 29 30 31 32 33

Kategorie