Druki, formularze 

Wniosek o zawarcie / przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego

Wniosek o wynajęcie lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Miasta Gniezna

Wniosek o uregulowanie stanu prawnego do lokalu mieszkalnego

Wniosek dotyczący spłaty zadłużenia w formie świadczenia zastępczego

Wniosek o roszczenie odszkodowawcze

Wniosek o umorzenie / rozłożenie na raty / odroczenie terminu zapłaty należności z tytułu najmu lub bezumownego korzystania z lokalu użytkowego

Wniosek o umorzenie / rozłożenie na raty / odroczenie terminu zapłaty należności z tytułu najmu lub bezumownego korzystania z lokalu mieszkalnego

Wniosek o wyrażenie zgody na montaż instalacji c.o. w lokalu mieszkalnym, usytuowanym w zasobie komunalnym

Wniosek o wyrażenie zgody na wykonanie remontu w lokalu mieszkalnym, usytuowanym w zasobie komunalnym

Wniosek o wyrażenie zgody na wymianę stolarki w lokalu mieszkalnym, usytuowanym w zasobie komunalnym

Wniosek o zamianę lokalu

Wniosek wierzyciela o lokal socjalny w wyniku realizacji wyroku sądowego

 

 

Regulaminy 

Regulamin rozliczeń kosztów ciepłej i zimnej wody w budynkach zarządzanych przez URBIS  Sp. z o.o. w Gnieźnie

Regulamin udzielania zamówień o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na rzecz i w imieniu Miasta Gniezna –  przez Spółkę URBIS z dnia 30.04.2014 r. wprowadzony na podstawie zarządzenia nr 10/2014 Prezesa Zarządu Spółki URBIS

Regulamin rozliczeń kosztów zużycia wody i ilości odebranych ścieków dla użytkowników lokali wchodzących w skład komunalnego zasobu Miasta Gniezna z dnia 9.12.2011 r. wprowadzony na podstawie zarządzenia nr 14/2011 Prezesa Zarządu Spółki URBIS

Regulamin ustalania wysokości opłaty za wywóz nieczystości stałych w budynkach wchodzących w skład zasobu komunalnego Miasta Gniezna z dnia 9.12.2011 r. wprowadzony na podstawie zarządzenia nr 15/2011 Prezesa Zarządu Spółki URBIS

Regulamin rozliczeń kosztów ogrzewania dla lokali wchodzących w skład komunalnego zasobu Miasta Gniezna z dnia 9.12.2011 r. wprowadzony na podstawie zarządzenia nr 12/2011 Prezesa Zarządu Spółki URBIS

Regulamin w sprawie: oddawania w najem lokali mieszkalnych nie stanowiących mieszkaniowego zasobu Miasta Gniezna

Regulamin dotyczący zwrotów kosztów za wymianę: okien, drzwi zewnętrznych oraz za piec c.o. przy zmianie ogrzewania z węglowego (piece kaflowe) na gazowe

Akty prawne

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Ustawa z dnia 9 maja 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o własności lokali

Ustawa z dnia 16 marca 2000 r. o zmianie ustawy o własności lokali oraz zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o własności lokali

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych

Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych

Ustawa z dnia 17 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych

 


Kategorie