e-Faktura

Wzór oświadczenia e-faktura

Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną należy wypełnić, podpisać i przesłać zeskanowaną kopię dokumentu lub dokument z podpisem elektronicznym na adres: urbis@urbis.gniezno.pl

Druki, formularze 

Oświadczenie o ilości osób zamieszkałych w lokalu

Oświadczenie o ilości osób zamieszkałych w lokalu (Karta Dużej Rodziny)

Wniosek o wynajem lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Miasta Gniezna

Wniosek o zawarcie/przedłużenie umowy najmu socjalnego

Wniosek o roszczenie odszkodowawcze

Wniosek wierzyciela o lokal socjalny w wyniku realizacji wyroku sądowego

Wniosek o umorzenie/rozłożenie na raty/odroczenie terminu zapłaty należności z tytułu najmu lub bezumownego korzystania z lokalu mieszkalnego

Wniosek o zamianę lokalu

Wniosek o uregulowanie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego

Wniosek o wyrażenie zgody ma wykonanie remontu w lokalu mieszkalnym, usytuowanym w zasobie komunalnym

Wniosek o wyrażenie zgody na montaż instalacji c.o. w lokalu mieszkalnym, usytuowanym w zasobie komunalnym

Wniosek o wyrażenie zgody na wymianę stolarki w lokalu mieszkalnym, usytuowanym w zasobie komunalnym

Wniosek dotyczący spłaty zadłużenia w formie świadczenia zastępczego

Wniosek o umorzenie/rozłożenie na raty/odroczenie terminu zapłaty należności z tytułu najmu lub bezumownego korzystania z lokalu użytkowego

Wydział Zasobów Mieszkaniowych i Użytkowych – Urząd Miejski w Gnieźnie

Formularz ofertowy na najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym

Formularz ofertowy na najem powierzchni reklamowej

Wniosek o obniżenie stawki netto czynszu za 1 m2 o 75 % lub 50 % na okres jednego roku

Wniosek o obniżenie stawki netto czynszu za 1 m2 o 20 % na okres jednego roku

Wniosek o przeprowadzenie postępowania przetargowego

Wniosek o wyrażenie zgody na wykonanie remontu w komunalnym lokalu użytkowym

Wniosek o dostęp do eBOK

Wniosek o abonament na parking przy Placu Józefa Piłsudskiego w Gnieźnie

Regulaminy 

Regulamin rozliczeń kosztów ciepłej i zimnej wody w budynkach zarządzanych przez URBIS  Sp. z o.o. w Gnieźnie

Regulamin udzielania zamówień o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na rzecz i w imieniu Miasta Gniezna –  przez Spółkę URBIS z dnia 30.04.2014 r. wprowadzony na podstawie zarządzenia nr 10/2014 Prezesa Zarządu Spółki URBIS

Regulamin rozliczeń kosztów zużycia wody i ilości odebranych ścieków dla użytkowników lokali wchodzących w skład komunalnego zasobu Miasta Gniezna z dnia 9.12.2011 r. wprowadzony na podstawie zarządzenia nr 14/2011 Prezesa Zarządu Spółki URBIS

Regulamin ustalania wysokości opłaty za wywóz nieczystości stałych w budynkach wchodzących w skład zasobu komunalnego Miasta Gniezna z dnia 9.12.2011 r. wprowadzony na podstawie zarządzenia nr 15/2011 Prezesa Zarządu Spółki URBIS

Regulamin rozliczeń kosztów ogrzewania dla lokali wchodzących w skład komunalnego zasobu Miasta Gniezna z dnia 9.12.2011 r. wprowadzony na podstawie zarządzenia nr 12/2011 Prezesa Zarządu Spółki URBIS

Regulamin w sprawie: oddawania w najem lokali mieszkalnych nie stanowiących mieszkaniowego zasobu Miasta Gniezna

Regulamin dotyczący zwrotów kosztów za wymianę: okien, drzwi zewnętrznych oraz za piec c.o. przy zmianie ogrzewania z węglowego (piece kaflowe) na gazowe

Akty prawne

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Ustawa z dnia 9 maja 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o własności lokali

Ustawa z dnia 16 marca 2000 r. o zmianie ustawy o własności lokali oraz zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o własności lokali

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych

Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych

Ustawa z dnia 17 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych

Wydział Zasobów Mieszkaniowych i Użytkowych – Urząd Miejski w Gnieźnie

Uchwała Nr XIV/133/2015 Rady Miasta Gniezna z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych i powierzchni reklamowych wchodzących w skład komunalnego zasobu Miasta Gniezna

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gniezna Nr OR.0050.447.2017 z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali użytkowych i powierzchni reklamowych wchodzących w skład komunalnego zasobu Miasta Gniezna

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gniezna Nr OR.0050.597.2017 z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Gniezna Nr OR.0050.447.2017 z dnia 10 maja 2017 r (I)

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gniezna Nr OR.0050.781.2018 z dnia 25 października 2018 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Gniezna Nr OR.0050.447.2017 z dnia 10 maja 2017 r (II)

Zarządzenie nr WAK.K.0050.67.2019 z dnia 12.03.2019 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gniezna Nr WAK.K.0050.191.2019 z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych i powierzchni reklamowych wchodzących w skład komunalnego zasobu Miasta Gniezna

Załączniki do Zarządzenia

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gniezna Nr OR.0050.701.2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu elektronicznego Biura Obsługi Klienta Zasobu Użytkowego (eBOK)

Zarządzenie nr WAK.K.0050.66.2019 z dnia 12.03.2019 r.

Regulamin elektronicznego Biura Obsługi Klienta Zasobu Użytkowego (eBOK)

Uchwała Rady Miasta Gniezna nr XII/155/2019 z dnia 25.09.2019 r. w sprawie Regulaminu targowisk miejskich w Gnieźnie

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gniezna z dnia 25.10.2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu parkingu i infrastruktury targowiska przy Placu Józefa Piłsudskiego w Gnieźnie

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gniezna Nr WAK.K.0050.2019 z dnia 31.10.2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Gniezna Nr OR.0050.447.2017 z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych i powierzchni reklamowych wchodzących w skład komunalnego zasobu Miasta Gniezna


Kategorie