Nowe zasady przyjmowania odpadów komunalnych w PSZOK

Od 1 września wprowadzone zostają oświadczenia o rodzaju i ilości dostarczanych odpadów.

Wprowadzenie oświadczeń było konieczne ze względu na coraz częstsze przypadki dostarczania do PSZOK odpadów komunalnych przez osoby spoza miasta Gniezna oraz przez przedsiębiorców (odpady z prowadzonej działalności gospodarczej), czyli przez osoby do tego nieuprawnione. Oświadczenia te będą weryfikowane przez pracowników firmy URBIS przy współpracy ze Strażą Miejską.

Przypominamy, że PSZOK przyjmuje wyłącznie wysegregowane odpady komunalne (szkło, plastik, metale, złom, odpady wielkogabarytowe – (tapczany, szafy), odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 1m3, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny -(lodówki, pralki, TV), zużyte opony pojazdów osobowych – do 5 sztuk, baterie, przeterminowane leki, odpady zielone – do 10 worków o pojemności 120 l).

Odpady w PSZOK przyjmowane są wyłącznie od mieszkańców Miasta Gniezna, którzy są objęci systemem zbiórki odpadów i złożyli deklaracje, a także opłacają regularnie „opłatę śmieciową”.

Niedopuszczalne jest nieodpłatne dostarczanie odpadów do PSZOK przez przedsiębiorców wytwarzających odpady w wyniku prowadzonej działalności zarówno na rzecz innych podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych. Chodzi o odpady budowlane powstałe w wyniku świadczenia usług remontowych, odpady mechaniki samochodowej – elementy pojazdów samochodowych, powstałe w wyniku naprawy pojazdów czy odpady zielone powstałe w wyniku świadczenia usług ogrodniczych.

Przypominamy, że PSZOK czynny jest w soboty od 8.00 do 14.00 oraz dodatkowo w każdy piątek, w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada, w godzinach od 15.00 do 17.00. 

Oświadczenie