slider - lulkowo

Zakład Zagospodarowania Odpadów

Strona ZZO Lulkowo: http://zzolulkowo.eu/

ZZO Lulkowo jest Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych.
Uchwalą_nr_VIII_201_15  Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29.06.2015 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017 Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie uzyskał status Regionalnej Stacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla obsługi regionu VII województwa wielkopolskiego obejmującego gminy powiatu gnieźnieńskiego i wrzesińskiego.
Odpady z gmin powiatu wrzesińskiego są przyjmowane w Stacji Przeładunkowej w miejscowości Bardo, gmina Września, natomiast odpady z gmin powiatu gnieźnieńskiego są przyjmowane w ZZO Lulkowo.

Zakład Zagospodarowania Odpadów

Lulkowo

62-200 Gniezno

tel. 61 424-58-71

e-mail: zzo@urbis.gniezno.pl

Fundusz rekultywacji składowiska w Lulkowie, gm. Gniezno

Uchwała o opłatach za przyjmowanie odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne do ZZO w Lulkowie

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Spółki Nr 20 / 2016
Cennik za przyjmowanie odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie obowiązujący od 1 stycznia 2017 roku
Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Cena netto [zł/Mg]*
Odpady inne niż niebezpieczne  
1 02 01 03 odpadowa masa roślinna 245,00 zł
02 01 07 odpady z gospodarki leśnej
17 02 01 drewno
19 12 01 papier i tektura
19 12 07 drewno inne niż wymienione w 19 12 06
20 01 01 papier i tektura
20 01 02 szkło
20 01 08 odpady kuchenne ulegajace biodegradacji
20 01 10 odzież
20 01 11 tekstylia
20 01 38 drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39 torzywa sztuczne
20 01 99 inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
20 02 01 odpady ulegające biodegradacji
20 03 02 odpady z targowisk
20 03 07 odpady wielkogabarytowe
20 03 99 odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
2 20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne wg mechanizmu promującego selektywną zbiórkę odpadów**** wartość wskaźnika >= 0 % · 245,00 zł
wartość wskaźnika > 0 % do <= 5 % · 241,94 zł
wartość wskaźnika > 5 % do <= 10 % · 238,88 zł
wartość wskaźnika > 10 % do <= 15 % · 237,04 zł
wartość wskaźnika >15 % · 235,20 zł
3 20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placów 205,46 zł
4 19 12 12 inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 179,14 zł
5 02 02 03 surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa 163,24 zł
02 02 04 osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
03 01 01 odpady kory i korka
03 01 05 trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04
03 03 01 odpady z kory i drewna
6 19 08 01 skratki 156,04 zł
19 08 02 zawartość piaskowników
7 19 05 01 nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych 108,17 zł
19 05 02 nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego
19 05 99 inne niewymienione odpady
19 05 03 kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)
8 02 01 83 odpady z upraw hydroponicznych 101,78 zł
02 03 82 odpady tytoniowe
02 05 01 surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania
02 06 01 surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
02 07 04 surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
02 07 80 wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary
04 02 10 substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze i woski)
10 01 01 żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
10 01 02 popioły lotne z węgła
10 01 15 popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14
10 09 03 żużle odlewnicze
10 09 06 rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05
10 09 08 rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07
10 09 10 pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09
10 09 12 inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11
10 10 06 rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05
10 10 08 rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07
10 10 10 pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09
16 03 80 produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia
16 11 04 okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03
20 01 25 oleje i tłuszcze jadalne
20 03 04 szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
9 15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe wg mechanizmu promującego selektywną zbiórkę odpadów**** wartość wskaźnika >= 0 % · 100,00 zł
wartość wskaźnika > 0 % do <= 5 % · 97,50 zł
wartość wskaźnika > 5 % do <= 10 % · 95,00 zł
wartość wskaźnika > 10 % do <= 15 % · 92,50 zł
wartość wskaźnika >15 % · 90,00 zł
10 10 01 80 mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych 99,58 zł
19 08 05 ustabilizowane komunalne osady ściekowe
10 01 01 02 odpady z wydobywania kopalin innych niżrudy metali 91,91 zł
01 04 08 odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07
01 04 09 odpadowe piaski i iły
01 04 13 odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07
02 03 80 wysłodki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)
02 03 81 odpady z produkcji pasz roślinnych
02 04 80 wysłodki
02 07 01 odpady z mycia, czyszczenia i mechanicznego rozdrabniania surowców
03 03 07 mechaniczne wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury
03 03 10 odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji
10 12 08** wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)
10 13 82 wybrakowane wyroby
11 01 04 12 odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11 90,49 zł
01 04 81 odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80
19 09 02 osady z klarowania wody
12 15 01 01 opakowania z papieru i tektury, wg mechanizmu promującego selektywną zbiórkę odpadów**** wartość wskaźnika >= 0 % · 29,00 zł
15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych, wartość wskaźnika > 0 % do <= 5 % · 28,28 zł
15 01 03 opakowania z drewna, wartość wskaźnika > 5 % do <= 10 % · 27,55 zł
15 01 07 opakowania ze szkła, wartość wskaźnika > 10 % do <= 15 % · 26,83 zł
15 01 05 opakowania wielomateriałowe. wartość wskaźnika >15 % · 26,10 zł
13 17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 29,00 zł
17 01 02 gruz ceglany
17 01 03 odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów cerammicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
ex 17 01 80 tynki
ex 17 01 81 elementy betonowe i kruszywa niezawierające asfaltu
17 05 04 gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
17 05 06 urobek z pogłębienia inny niż wymieniony w 17 05 05
17 05 08 tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
19 12 09 minerały
20 02 02 gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 01*** odpady ulegające biodegradacji (odpady zielone: trawa, liście)

Zakres działalności ZZO Lulkowo

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ( PSZOK ) w Lulkowie

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ( PSZOK ) w Gnieźnie

Regulamin przyjmowania odpadów w ZZO Lulkowo i Stacji Przeładunkowej w Bardo

 


Kategorie