Zapytanie ofertowe (ZP-URB-418/2023)

Dotyczy: Sukcesywny odbiór transport oraz zagospodarowanie, w procesie odzysku lub unieszkodliwiania, odpadów o kodzie 17 03 80 Odpadowa papa, zbieranych w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Formularz ofertowy Opis przedmiotu zamówienia Wzór […]

Czytaj więcej »

Zapytanie ofertowe (ZP-URB-252/2023)

Dotyczy: odbiór, transport oraz zagospodarowanie, w procesie odzysku lub unieszkodliwiania, odpadów o kodzie 20 01 32 – Leki inne niż wymienione w 20 01 31, w postaci m.in. przeterminowanych leków pochodzących z […]

Czytaj więcej »

Zapytanie ofertowe (ZP-URB-68/2023)

Dotyczy: Przygotowanie programu funkcjonalno użytkowego (dalej PFU/przedmiot umowy) dla zadania w formule zaprojektuj i wybuduj związanego z rozbudową i modernizacją, na pracującym zakładzie, instalacji. Część I zamówienia: Przygotowanie programu funkcjonalno użytkowego (dalej […]

Czytaj więcej »

Zapytanie ofertowe (ZP-URB-118/2023)

Dotyczy: Sukcesywny odbiór transport oraz zagospodarowanie, w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Część I zamówienia: Sukcesywny odbiór transport oraz zagospodarowanie, w procesie odzysku lub unieszkodliwiania, odpadów o kodzie 15 01 11* Opakowania […]

Czytaj więcej »

Zapytanie ofertowe (ZP-URB-124/2022)

Dotyczy: Odbiór, transport oraz zagospodarowanie, w procesie odzysku lub unieszkodliwiania, odpadów o kodzie 20 01 32  – Leki inne niż wymienione w 20 01 31, w postaci m.in. przeterminowanych leków pochodzących z […]

Czytaj więcej »