Pliki do pobrania

 

e-Faktura

Wzór oświadczenia e-faktura

Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną należy wypełnić, podpisać i przesłać zeskanowaną kopię dokumentu lub dokument z podpisem elektronicznym na adres: urbis@urbis.gniezno.pl

Druki, formularze 

Oświadczenie o ilości osób zamieszkałych w lokalu

Oświadczenie o ilości osób zamieszkałych w lokalu (Karta Dużej Rodziny)

Wniosek o wynajem lokalu z czynszem socjalnym z Mieszkaniowego Zasobu Miasta Gniezna

Wniosek o przedłużenie umowy najmu lokalu z czynszem socjalnym

Wniosek o roszczenie odszkodowawcze

Wniosek wierzyciela o lokal z czynszem socjalnym w wyniku realizacji wyroku sądowego

Wniosek o umorzenie / rozłożenie na raty / odroczenie terminu zapłaty należności z tytułu najmu lub bezumownego korzystania z lokalu mieszkalnego

Wniosek o zamianę lokalu

Wniosek o uregulowanie stanu prawnego do lokalu mieszkalnego

Wniosek o wyrażenie zgody na wykonanie remontu w lokalu mieszkalnym usytuowanym w zasobie komunalnym

Wniosek o wyrażenie zgody na montaż c.o. w lokalu mieszkalnym usytuowanym w zasobie komunalnym

Wniosek o wyrażenie zgody na wymianę stolarki w lokalu mieszkalnym usytuowanym w zasobie komunalnym

Wniosek dotyczący spłaty zadłużenia w formie świadczenia zastępczego

Wniosek o umorzenie / rozłożenie na raty / odroczenie terminu zapłaty z tytułu najmu lub bezumownego korzystania z lokalu użytkowego

Wydział Zasobów Mieszkaniowych i Użytkowych – Urząd Miejski w Gnieźnie

Regulaminy 

Regulamin rozliczeń kosztów ciepłej i zimnej wody w budynkach zarządzanych przez URBIS  Sp. z o.o. w Gnieźnie

Regulamin udzielania zamówień o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na rzecz i w imieniu Miasta Gniezna –  przez Spółkę URBIS z dnia 30.04.2014 r. wprowadzony na podstawie zarządzenia nr 10/2014 Prezesa Zarządu Spółki URBIS

Regulamin rozliczeń kosztów zużycia wody i ilości odebranych ścieków dla użytkowników lokali wchodzących w skład komunalnego zasobu Miasta Gniezna z dnia 9.12.2011 r. wprowadzony na podstawie zarządzenia nr 14/2011 Prezesa Zarządu Spółki URBIS

Regulamin ustalania wysokości opłaty za wywóz nieczystości stałych w budynkach wchodzących w skład zasobu komunalnego Miasta Gniezna z dnia 9.12.2011 r. wprowadzony na podstawie zarządzenia nr 15/2011 Prezesa Zarządu Spółki URBIS

Regulamin rozliczeń kosztów ogrzewania dla lokali wchodzących w skład komunalnego zasobu Miasta Gniezna z dnia 9.12.2011 r. wprowadzony na podstawie zarządzenia nr 12/2011 Prezesa Zarządu Spółki URBIS

Regulamin w sprawie: oddawania w najem lokali mieszkalnych nie stanowiących mieszkaniowego zasobu Miasta Gniezna

Regulamin dotyczący zwrotów kosztów za wymianę: okien, drzwi zewnętrznych oraz za piec c.o. przy zmianie ogrzewania z węglowego (piece kaflowe) na gazowe

Akty prawne

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Ustawa z dnia 9 maja 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o własności lokali

Ustawa z dnia 16 marca 2000 r. o zmianie ustawy o własności lokali oraz zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o własności lokali

Dodatki mieszkaniowe

Wydział Zasobów Mieszkaniowych i Użytkowych – Urząd Miejski w Gnieźnie

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gniezna z dn. 12.10.2023 r. w sprawie wprowadzenia zasad korzystania ze stoisk handlowych i placów targowych na targowiskach miejskich

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gniezna Nr OR.0050.701.2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu elektronicznego Biura Obsługi Klienta Zasobu Użytkowego (eBOK)

Regulamin elektronicznego Biura Obsługi Klienta Zasobu Użytkowego (eBOK)

Uchwała Rady Miasta Gniezna nr XII/155/2019 z dnia 25.09.2019 r. w sprawie Regulaminu targowisk miejskich w Gnieźnie

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gniezna z dnia 4.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu parkingu i infrastruktury targowiska przy Placu Józefa Piłsudskiego w Gnieźnie

Zarządzenie nr WAK.0050.512.2021 Prezydenta Miasta Gniezna z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rozliczania kosztów dostaw i zużycia mediów w komunalnym zasobie użytkowym Miasta Gniezna przy ul. Pocztowej 11 w Gnieźnie

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gniezna Nr 0050.530.2021 z dnia 4.02.2021 r. w sprawie wprowadzenia wzorów druków i formularzy celem zastosowania w Wydziale Zasobów Mieszkaniowych i Użytkowych