Nasza Historia

Rys historyczny

W drugiej połowie XIX wieku w Gnieźnie nastąpił duży przyrost ludności. W ciągu niespełna pół wieku liczba mieszkańców powiększyła się prawie trzykrotnie. W owym czasie Gniezno było miastem bez bieżącej wody, gazu, elektryczności, a tak znaczny przyrost mieszkańców spotęgował jeszcze problemy związane z utrzymaniem porządku i odpowiednich warunków bytu ludności. Władze miejskie aby podołać potrzebom szybko rozwijającego się miasta postanowiły powołać do życia Zakład Oczyszczania Miasta. W 1893 roku powstał Miejski Zakład Czyszczenia Ulic i Wywozu Śmieci, który jest oficjalnie uznawany za zalążek obecnego URBIS-u. Ciekawostką jest fakt, że ulice położone w śródmieściu były wtedy sprzątane 6 razy w tygodniu, ulice boczne 2-3 razy w tygodniu, a peryferyjne raz na tydzień.

W latach międzywojennych znaczny wpływ na gospodarkę komunalną Gniezna mieli Niemcy. W okresie okupacji zakład był pod zarządem niemieckim. Po zakończeniu II wojny światowej powstało przedsiębiorstwo pod nazwą Miejski Zakład Siły, Światła i Wody. W następnych latach częstym zmianom ulegały zarówno formy organizacyjne, jak i nazwy przedsiębiorstwa komunalnego.

pojazd historia

W 1950 roku następuje rozdział zakładu, w wyniku którego zostały wyodrębnione: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej oraz Miejska Gazownia. Do 1976 roku MPGK posiadało w swoim składzie w różnych okresach m.in. Zakład Komunikacji Miejskiej, Zakład Wodociągów i Kanalizacji oraz jednostki w terenie (Witkowo, Czerniejewo, Pobiedziska, Kłecko, Mieścisko).

Od 01.04.1982r. zakład istniał jako Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Z dniem
1 lipca 1997r., na mocy Uchwały nr XXV/216/97 Rady Miasta Gniezna z 07.03.97r., MPGKiM zostało przekształcone w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Od dnia 6 września 2004r. zmieniono nazwę firmy na URBIS Sp. z o.o.

Slider - urbis chrobrego test
Obecna siedziba spółki przy ulicy B. Chrobrego 24/25

W trosce o środowisko 1 lutego 2012 r. została zawarta umowa o dofinansowanie nr POIS. 02.01.00- 00-008/ 11-00 projektu „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych Porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie” nr POIS. 02.01.00-00- 008/11w ramach działania 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych  priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Umowa ta została zawarta pomiędzy Wojewódzkim Funduszem  Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej,  reprezentowanym przez Panią Hannę Grunt – Prezesa Zarządu  a URBIS Sp z o.o., reprezentowaną przez Edmunda Młodzikowskiego – Członka Zarządu

Wartość brutto projektu wynosi 87 755, 580 PLN (wartość netto 71 346  000PLN), z czego dotację ze środków Unii Europejskiej stanowi kwota 49 867 643,43 , udział URBIS Sp. z o.o.  wynosi  4 078 356, 57PLN , a  udział gmin łącznie to 17  400  000PLN.

Zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami podstawą systemu na obszarze gmin objętych projektem będzie:
– rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Lulkowo,
– budowa stacji przeładunkowej odpadów w miejscowości Bardo.

Działania podejmowane w ramach projektu są realizacją wytycznych Unii Europejskiej w zakresie gospodarki odpadami.

Realizację projektu zaplanowano na 31 grudnia 2015 roku.

post - Lulkowo
Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie