Obowiązek segregacji odpadów

URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie informuje, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 roku poz. 888) właściciele nieruchomości są zobowiązani do zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny z podziałem na frakcje

    1. papier
    2. szkło
    3. bioodpady
    4. tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe
    5. zmieszane odpady komunalne

Obowiązek ten dotyczy również nieruchomości niezamieszkałych, czyli podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz różnego rodzaju instytucji publicznych.

Szczegóły dotyczące selektywnej zbiórki odpadów, np. częstotliwość odbioru odpadów, sposób ich gromadzenia określają regulaminy utrzymania czystości i porządku dla poszczególnych gmin.

Spółka URBIS chciałaby pomóc w dopełnieniu tego obowiązku i umożliwić segregacje odpadów w wymaganym ustawowo zakresie, dlatego przygotowaliśmy odpowiednią ofertę skierowaną dla naszych Klientów z terenu Miasta Gniezna oraz Gmin Gniezno, Łubowo, Czerniejewo.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerami telefonów 61 424-58-63, 61 424-58-57 lub poprzez email: zom@urbis.gniezno.pl, urbis@urbis.gniezno.pl