Ogłoszenie o wyborze oferty (ZP-URB-6-2017)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dostawy pn.: „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów URBIS sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie”, w ramach zamówienia publicznego nr ZP –URB-6-2017

Treść ogłoszenia