Pliki do pobrania

Akty prawne

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Ustawa z dnia 9 maja 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o własności lokali

Ustawa z dnia 16 marca 2000 r. o zmianie ustawy o własności lokali oraz zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o własności lokali

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych

Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych

Ustawa z dnia 17 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych

Druki

Wniosek o zawarcie / przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego

Wniosek o wynajęcie lokalu socjalnego z mieszkaniowego Zasobu Miasta Gniezna

Wniosek o sprzedaż mieszkania

Wniosek o uregulowanie stanu prawnego do lokalu mieszkalnego

Wniosek o wydanie zgody na oddanie lokalu w bezpłatne użytkowanie

Wniosek o wyrażenie zgody na zamianę i zawarcie umowy najmu w związku z wzajemną zamianą lokalu

Wniosek o zapewnienie lokalu socjalnego w wyniku realizacji wyroku sądowego

Wniosek wierzyciela o lokal socjalny w wyniku realizacji wyroku sądowego

Wniosek zgłoszenie lokalu do zamiany

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Oświadczenie o dochodach dla osób niepracujących (załącznik do wniosku o dodatek mieszkaniowy)

Zaświadczenie o dochodach dla osób pracujących (załącznik do wniosku o dodatek mieszkaniowy)

Oświadczenie potwierdzające wysokość osiągniętego dochodu dla osób prowadzących działalność gospodarczą (załącznik do wniosku o dodatek mieszkaniowy)

Kryteria określające czynsz za lokal mieszkalny do wysokości czynszu obowiązującego w zasobie mieszkaniowym Miasta Gniezna

Zawiadomienie o powstaniu zadłużenia korzystającego z dodatku mieszkaniowego

Zawiadomienie o spłacie zadłużenia korzystającego z dodatku mieszkaniowego

Regulaminy

Regulamin rozliczeń kosztów ciepłej i zimnej wody w budynkach zarządzanych przez URBIS sp. z o.o. w Gnieźnie