Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji (ZP-URB-14/2021)

Dotyczy: Zaprojektowanie oraz wykonanie klimatyzacji w siedzibie Spółki URBIS w Gnieźnie przy ul. Chrobrego 24/25.

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 3 – wykaz robót

Załącznik nr 4 – wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia

Załącznik nr 5 – zobowiązanie innego podmiotu

Załącznik nr 6 – oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 7 – oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 8 – wzór umowy

Załącznik nr 9 – program funkcjonalno – użytkowy

Załącznik nr 10 – ID postępowania oraz link

Załącznik nr 11 – Plan ewakuacji

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia