Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji (ZP-URB-18/2021)

Dotyczy: Sukcesywny zakup nowych pojemników z tworzywa sztucznego, na odpady stałe.

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2a – ceny jednostkowe

Załącznik nr 3 – oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 4 – wykaz dostaw

Załącznik nr 5 – wzór umowy

Załącznik nr 6 – zobowiązanie innego podmiotu

Załącznik nr 7 – oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 8 – oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 9 – logo

Załącznik nr 10 – ID postępowania oraz link

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia