Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji (ZP-URB-20/2021)

Dotyczy: Sukcesywny odbiór oraz zagospodarowanie, w procesie odzysku lub recyklingu, odpadów o kodzie 16 01 03 – zużyte opony z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie. 

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 3 – wykaz usług

Załącznik nr 4 – wzór umowy

Załącznik nr 5 – zobowiązanie innego podmiotu

Załącznik nr 6 – oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 7 – oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 8 – wykaz osób

Załącznik nr 9 – ID postępowania oraz link

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia