Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji (ZP-URB-7/2021)

Dotyczy: Budowa kompostowni odpadów zielonych i innych bioodpadów wraz z infrastrukturą zewnętrzną.

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 3 – wykaz robót

Załącznik nr 4 – wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia

Załącznik nr 5 – zobowiązanie innego podmiotu

Załącznik nr 6 – oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 7 – oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 8 – wzór umowy

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Dokumentacja techniczna

Załącznik nr 10 – ID postępowania oraz link

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia