Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji (ZP-URB-9/2021)

Dotyczy: Transport odpadów na trasie stacja przeładunkowa BARDO 11a k/Wrześni – Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie 12a, 62-200 Gniezno.

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 3 – oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 4 – wykaz sprzętu

Załącznik nr 5 – wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia

Załącznik nr 6 – wykaz usług

Załącznik nr 7 – wzór umowy

Załącznik nr 8 – oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 9 – zobowiązanie innego podmiotu

Załącznik nr 10 – ID postępowania oraz link

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia