Przetarg na odbiór odpadów palnych (paliwo alternatywne)

URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn. „Usługa odbioru odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne) w ilości do 2500 Mg w celu dalszego zagospodarowania”. Szczegółowe informacje znajdują się w poniższych załącznikach.  

Treść ogłoszenia

SIWZ odpady

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – oświadczenie art. 22

Załącznik nr 3 – oświadczenie osoby fizyczne

Załącznik nr 4 – projekt umowy

Załącznik nr 5 – oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 6 – opis urządzeń technicznych