Przetarg nieograniczony

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Usługa odbioru odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne) w ilości do 6 500 Mg oraz  o kodzie  19 12 12 w ilości do 12 000 Mg – inne odpady  ( w tym zmieszane substancje i przedmioty ) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 w celu dalszego zagospodarowania”. 

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 – formularz

Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – opis urzadzeń technicznych

Załącznik nr 4 – oświadczenie o wykluczeniu

Załącznik nr 5 – wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 6 – oświadczenie o realizacji zamówienia

Załącznik nr 7 – grupa kapitałowa

Załącznik nr 8 – projekt umowy