Przetarg nieograniczony (ZP-URB-11-2018)

Dotyczy: Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. 

Treść ogłoszenia

SIWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 do formularza ofertowego – Ceny jednostkowe

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – Oświadczenie na podstawie art. 25a ust.1 ustawy Pzp

Załącznik nr 4 – Wykaz dostaw

Załącznik nr 5 – Istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 6 – Grupa kapitałowa

Załącznik nr 3 do umowy – Klauzula informacyjna RODO