Przetarg nieograniczony (ZP-URB-11/2019)

Dotyczy: Usługa odbiór oraz  zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne), wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie 12 A.

Treść ogłoszenia

SIWZ

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – formularz JEDZ

Załącznik nr 3 – opis środków organizacyjno-technicznych

Załącznik nr 4 – wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 5 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – wzór umowy

Załącznik nr 7 – klauzula informacyjna