Przetarg nieograniczony (ZP-URB-13/2019)

Dotyczy: Odbiór oraz zagospodarowanie, w procesie odzysku lub recyklingu, odpadów o kodzie 19 12 04 – tworzywo sztuczne i guma wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie.

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (wersja edytowalna)

Załącznik nr 2 – formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia

Załącznik nr 3 – opis środków organizacyjno – technicznych

Załącznik nr 4 – wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 5 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – wzór umowy

Załącznik nr 7 – klauzula informacyjna