Przetarg nieograniczony (ZP-URB-16/2020)

Dotyczy: Usługa odbiór oraz zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne), wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie.

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zaktualizowany termin składania i otwarcia ofert)

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – oświadczenie JEDZ

Załącznik nr 3 – opis środków organizacyjno – technicznych

Załącznik nr 4 – wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 5 – informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – wzór umowy

Załącznik nr 7 – oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 8 – klauzula informacyjna

Załączniki w wersji edytowalnej