Przetarg nieograniczony ZP-URB-16/2021

Dotyczy: Sukcesywny odbiór oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne), wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania w Lulkowie.

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – formularz JEDZ

Załącznik nr 3 – oświadczenie o aktualności informacji zawartych w JEDZ

Załącznik nr 4 – wykaz usług

Załącznik nr 5 – wykaz narzędzi i wyposażenia

Załącznik nr 6 – wzór umowy

Załącznik nr 7 – oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 8 – zobowiązanie innego podmiotu

Załącznik nr 9 – wykaz osób

Załącznik nr 10 – oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 11 – ID postępowania oraz link

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia