Przetarg nieograniczony (ZP-URB-17/2020)

Dotyczy: Usługa odbioru oraz zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie.

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zaktualizowany termin składania i otwarcia ofert)

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (część I)

Załącznik nr 1a – formularz ofertowy (część II)

Załącznik nr 1b – formularz ofertowy (część III)

Załącznik nr 2 – oświadczenie JEDZ (część I)

Załącznik nr 2a – oświadczenie JEDZ (część II)

Załącznik nr 2b – oświadczenie JEDZ (część III)

Załącznik nr 3 – opis środków organizacyjno – technicznych (część I)

Załącznik nr 3a – opis środków organizacyjno – technicznych (część II)

Załącznik nr 3b – opis środków organizacyjno – technicznych (część III)

Załącznik nr 4 – wykaz wykonanych usług (część I)

Załącznik nr 4a – wykaz wykonanych usług (część II)

Załącznik nr 4b – wykaz wykonanych usług (część III)

Załącznik nr 5 – informacja o przynależności do grupy kapitałowej (część I)

Załącznik nr 5a – informacja o przynależności do grupy kapitałowej (część II)

Załącznik nr 5b – informacja o przynależności do grupy kapitałowej (część III)

Załącznik nr 6 – wzór umowy (część I)

Załącznik nr 6a – wzór umowy (część II)

Załącznik nr 6b – wzór umowy (część III)

Załącznik nr 7 – oświadczenie wykonawcy (część I)

Załącznik nr 7a – oświadczenie wykonawcy (część II)

Załącznik nr 7b – oświadczenie wykonawcy (część III)

Załącznik nr 8 – klauzula informacyjna

Załączniki w wersji edytowalnej