Przetarg nieograniczony (ZP-URB-18/2020)

Dotyczy: Ochrona obiektów URBIS Sp z o.o. w Gnieźnie

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 4 – wykaz usług

Załącznik nr 5 – wykaz osób

Załącznik nr 6 – wzór umowy

Załącznik nr 7 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 8 – zobowiązanie innego podmiotu

Załącznik nr 9 – klauzula informacyjna

Załączniki w wersji edytowalnej