Przetarg nieograniczony ZP-URB-19/2021

Dotyczy: Sukcesywny odbiór oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 – Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie.

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – oświadczenie JEDZ

Załącznik nr 3 – oświadczenie o aktualności informacji zawartych w JEDZ

Załącznik nr 4 – wykaz usług

Załącznik nr 5 – wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu

Załącznik nr 6 – wzór umowy

Załącznik nr 7 – oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 8 – zobowiązanie innego podmiotu

Załącznik nr 9 – wykaz osób

Załącznik nr 10 – oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 11 – ID postępowania oraz link

Załączniki – część 2 zamówienia

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia