Przetarg nieograniczony (ZP-URB-2/2020)

Dotyczy: Dostawa nowych pojemników na odpady stałe z tworzywa sztucznego

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (wersja edytowalna)

Załącznik do formularza ofertowego – ceny jednostkowe poszczególnych pojemników

Załącznik nr 2 – logo

Załącznik nr 3 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 4 – oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 5 – istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 6 – wykaz dostaw

Załącznik nr 7 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 8 – zobowiązanie innego podmiotu

Załącznik nr 9 – klauzula informacyjna