Przetarg nieograniczony (ZP-URB-20/2020)

Dotyczy: Odbiór oraz zagospodarowanie, w procesie odzysku lub recyklingu, odpadów o kodzie 19 12 04 – tworzywo sztuczne i guma wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie.

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (część I)

Załącznik nr 1a – formularz ofertowy (część II)

Załącznik nr 2 – oświadczenie JEDZ (część I)

Załącznik nr 2a – oświadczenie JEDZ (część II)

Załącznik nr 3 – opis środków organizacyjno – technicznych (część I)

Załącznik nr 3a – opis środków organizacyjno – technicznych (część II)

Załącznik nr 4 – wykaz wykonanych usług (część I)

Załącznik nr 4a – wykaz wykonanych usług (część II)

Załącznik nr 5 – informacja o przynależności do grupy kapitałowej (część I)

Załącznik nr 5a – informacja o przynależności do grupy kapitałowej (część II)

Załącznik nr 6 – wzór umowy (część I)

Załącznik nr 6a – wzór umowy (część II)

Załącznik nr 7 – oświadczenie wykonawcy (część I)

Załącznik nr 7a – oświadczenie wykonawcy (część II)

Załącznik nr 8 – klauzula informacyjna

Załączniki w wersji edytowalnej