Przetarg nieograniczony ZP-URB-3/2021

Dotyczy: Sukcesywna dostawa paliw płynnych: oleju napędowego ON i oleju opałowego do zbiorników paliw znajdujących się w ZZO Lulkowo oraz Bardo k/Wrześni.

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 3 – oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 – wzór umowy

Załącznik nr 5 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 6 – oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 7 – link do postępowania

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia