Przetarg nieograniczony ZP-URB-3/2022

Dotyczy: Sukcesywna dostawa paliw płynnych ON poprzez tankowanie paliwa do pojazdów (w tym specjalistycznych o wys. do 4,0 m) oraz benzyny PB 98 do sprzętu ogrodniczego i innych sprzętów URBIS Sp. z o.o.

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – formularz JEDZ

Załącznik nr 3 – oświadczenie o aktualności informacji zawartych w JEDZ

Załącznik nr 4 – oświadczenie wykonawcy o grupie kapitałowej

Załącznik nr 5 – oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 6 – wzór umowy

Załącznik nr 6 – wzór umowy (zmieniony)

Załącznik nr 7 – ID postępowania oraz link

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia