Przetarg nieograniczony (ZP-URB-3/2020)

Dotyczy: Usługa odbioru oraz  zagospodarowania komponentów do produkcji paliwa alternatywnego o kodzie 19 12 12 – Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie 12A

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (część zamówienia nr 1)

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (część zamówienia nr 1) – wersja edytowalna

Załącznik nr 1a – formularz ofertowy (część zamówienia nr 2)

Załącznik nr 1a – formularz ofertowy (część zamówienia nr 2) – wersja edytowalna

Załącznik nr 1b – formularz ofertowy (część zamówienia nr 3)

Załącznik nr 1b – formularz ofertowy (część zamówienia nr 3) – wersja edytowalna

Załącznik nr 1c – formularz ofertowy (część zamówienia nr 4)

Załącznik nr 1c – formularz ofertowy (część zamówienia nr 4) – wersja edytowalna

Załącznik nr 2 – formularz JEDZ (część zamówienia nr 1)

Załącznik nr 2a – formularz JEDZ (część zamówienia nr 2)

Załącznik nr 2b – formularz JEDZ (część zamówienia nr 3)

Załącznik nr 2c – formularz JEDZ (część zamówienia nr 4)

Załącznik nr 3 – opis środków organizacyjno – technicznych (część zamówienia nr 1)

Załącznik nr 3a – opis środków organizacyjno – technicznych (część zamówienia nr 2)

Załącznik nr 3b – opis środków organizacyjno – technicznych (część zamówienia nr 3)

Załącznik nr 3c – opis środków organizacyjno – technicznych (część zamówienia nr 4)

Załącznik nr 4 – wykaz wykonanych usług (część zamówienia nr 1)

Załącznik nr 4a – wykaz wykonanych usług (część zamówienia nr 2)

Załącznik nr 4b – wykaz wykonanych usług (część zamówienia nr 3)

Załącznik nr 4c – wykaz wykonanych usług (część zamówienia nr 4)

Załącznik nr 5 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (część zamówienia nr 1)

Załącznik nr 5a – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (część zamówienia nr 2)

Załącznik nr 5b – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (część zamówienia nr 3)

Załącznik nr 5c – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (część zamówienia nr 4)

Załącznik nr 6 – wzór umowy (część zamówienia nr 1)

Załącznik nr 6a – wzór umowy (część zamówienia nr 2)

Załącznik nr 6b – wzór umowy (część zamówienia nr 3)

Załącznik nr 6c – wzór umowy (część zamówienia nr 4)

Załącznik nr 7 – klauzula informacyjna