Przetarg nieograniczony ZP-URB-5/2022

Dotyczy: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów URBIS Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie.

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1a – wykaz adresów obiektów

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – formularz JEDZ

Załącznik nr 4 – oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 5 – istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 6 – oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 7 – oświadczenie o aktualności informacji zawartych w JEDZ

Załącznik nr 8 – ID postępowania oraz link

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia