Przetarg nieograniczony (ZP-URB-6/2019)

Dotyczy: Sukcesywna dostawa paliw płynnych: oleju napędowego ON i oleju opałowego do zbiorników paliw znajdujących się w ZZO Lulkowo oraz Bardo k/Wrześni.

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 3 – wykaz zrealizowanych zamówień

Załącznik nr 4 – zestawienie kosztów

Załącznik nr 5 – wzór umowy

Załącznik nr 6 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 – pełnomocnictwo

Załącznik nr 8 – klauzula informacyjna