Przetarg nieograniczony (ZP-URB-7/2020) – aktualizacja (zmiana terminu składania ofert)

Dotyczy: Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gnieźnie.

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – aktualizacja 12.05.2020

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy – aktualizacja 12.05.2020

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (wersja edytowalna) – aktualizacja 12.05.2020

Załącznik nr 2 – oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 3 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 – wykaz osób

Załącznik nr 5 – wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 6 – wzór umowy – aktualizacja 12.05.2020

Załącznik nr 7 – program funkcjonalno – użytkowy

Załącznik nr 8 – zobowiązanie innego podmiotu

Załącznik nr 9 – klauzula informacyjna

Załącznik nr 10 – mapa do celów projektowych

Załącznik nr 11 – wypis z rejestru gruntów

Załącznik nr 12 – plan zagospodarowania terenu

Załącznik nr 13 – opinia geotechniczna

Załącznik nr 14 – opinia w sprawie braku konieczności uzyskania decyzji środowiskowej

Załącznik nr 15 – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Załącznik nr 16 – uchwała Rady Miasta Gniezna

Załącznik nr 17 – warunki techniczne budowy przyłącza wodociągowego

Załącznik nr 18 – warunki techniczne przyłącza energetycznego

Załącznik nr 19 – inwentaryzacja zieleni – aktualizacja 12.05.2020