Przetarg nieograniczony (ZP-URB-8/2019)

Dotyczy: Usługa odbiór oraz zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne), wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie.

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – oświadczenie

Załącznik nr 3 – opis urządzeń technicznych

Załącznik nr 4 – wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 5 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – wzór umowy

Załącznik nr 7 – klauzula informacyjna