Ogłoszenie o przetargu ofertowym na wynajem lokali mieszkalnych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM

URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie, ul. Chrobrego 24/25 ogłasza przetarg ofertowy na najem lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Miasta Gniezna i Spółki URBIS:

  1. ul. Farna 9/3 o pow. użytkowej 63,54 m2
  2. ul. Rynek 5/3 o pow. użytkowej 55,58 m2
  3. ul. Rynek 5/4 o pow. użytkowej 49,08 m2

 

Lokale mieszkalne znajdują się w budynkach stanowiących własność Miasta Gniezna i Spółki URBIS.

Wszystkie lokale wyposażone są w instalację wod-kan, gazową, elektryczną oraz centralnego ogrzewania (ciepło systemowe- PEC).

 

Oferta powinna zawierać:

– miesięczną stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni lokalu, nie niższą niż 9,00 zł,

– oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu i nie wnoszeniu zastrzeżeń z tego tytułu,

– oświadczenie o liczbie członków gospodarstwa domowego mających zamieszkać w lokalu z podaniem ich danych osobowych (PESEL),

– zaświadczenie o dochodach członków gospodarstwa domowego,

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do zawarcia umowy najmu,

– oświadczenie o skreśleniu z listy w przypadku figurowania na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony lub lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Miasta Gniezna.

– dane osobowe do kontaktu.

 

Umowa najmu zawarta zostanie na czas określony 12 m-cy z możliwością przedłużenia, jeżeli najemca będzie wywiązywał się ze swoich obowiązków. Warunkiem zawarcia umowy będzie wpłacenie kaucji zabezpieczającej w wysokości 6-miesięcznego czynszu.

Oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie w sekretariacie Spółki z siedzibą w Gnieźnie przy ul. Chrobrego 24/25 z dopiskiem „przetarg na wynajem lokalu mieszkalnego” lub przesłana na w/w adres w terminie do dnia 31.07.2015 r.

W celu oględzin w/w lokale będą udostępnione zainteresowanym w dniu 28.07.2015r. (wtorek) w godz. 10.00 – 11.00.

Bliższych informacji w sprawie przetargu można uzyskać pod numerem telefonu: 61 424-58-17.

URBIS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.