PSZOK

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów wkrótce w nowej lokalizacji  – Gniezno, ul. Osiniec 6

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych została dofinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Racjonalna gospodarka odpadami część 1) Selektywne zbieranie i  zapobieganie powstawaniu odpadów.

W ramach zrealizowanego przedsięwzięcia selektywnemu zbieraniu podlegać będą przynajmniej następujące frakcje odpadów:

  1. odpady opakowaniowe w podziale na frakcje materiałowe,
  2. odpady niebezpieczne, w tym co najmniej (odrębnie każdy rodzaj): świetlówki, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki, oleje odpadowe i inne chemikalia,
  3. odpady wielkogabarytowe, w tym co najmniej: meble, dywany, wózki i rowery, opony,
  4. odpady remontowe z gospodarstw domowych,
  5. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym także niekompletny,
  6. bioodpady pochodzące z ogrodów lub parków.

Na terenie PSZOK znajduje się ścieżka edukacji ekologicznej, która zawiera zasady segregacji odpadów. Została ona zaprojektowana tak, by każdy mógł uzyskać informacje na temat prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.  

Przekazane odpady do PSZOK zostaną właściwie i bez szkody dla środowiska zagospodarowane, a tym samym przyczyni się to do zwiększania efektów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy składowanych odpadów.