Ulgi dla rodzin wielodzietnych

Urbis Sp. z o.o. w Gnieźnie informuje, iż zgodnie z zapisami Uchwały nr XXIII/250/2016 Rady Miasta Gniezna z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłat na terenie Miasta Gniezna od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz Uchwały nr XXIII/251/2016 Rady Miasta Gniezna z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od dnia 1 sierpnia 2016 roku istnieje możliwość skorzystania z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami.

Częściowe zwolnienie z opłaty przysługuje osobom spełniającym łącznie następujące kryteria:

  • są członkami rodziny wielodzietnej i zamieszkują na nieruchomości wraz z rodziną wielodzietną,

  • złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zostali ujęci w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonej przez właściciela danej nieruchomości,

  • posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny,

  • zobowiązali się do selektywnej zbiórki odpadów,

  • nie zalegają z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Mając powyższe na uwadze, osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Rejonową Administracją Domów.