Wolne lokale do wynajęcia

URBIS Sp. z o.o. informuje, że posiada wolne lokale do wynajęcia.

URBIS Sp. z o.o. informuje,że posiada wolne lokale do wynajęcia:

  • ul. Grzybowo 16/9 o pow.użytkowej 51,62 m2
  • ul. Grzybowo 22/23/22 o pow.użytkowej 33,05 m2

Powyższe lokale znajdują się w budynkach stanowiących własność osób fizycznych. Osoby zainteresowane wynajmem lokalu prosimy o złożenie oferty w zaklejonej kopercie w sekretariacie URBIS Sp. z o.o.  przy u. Chrobrego 24/25 lub przesłanie na w/w adres w terminie do dnia 19.07.2017 r. W celu oględzin w/w lokal udostępniony zostanie zainteresowanym w dniu 13.07.2017 r. w godz.10.00-11.00.

Umowa najmu zawarta zostanie na czas określony 12-m-cy z możliwością przedłużenia, jeżeli najemca będzie wywiązywał się ze swoich obowiązków. Warunkiem zawarcia umowy będzie wpłacenie kaucji zabezpieczającej w wysokości 6-miesięcznego czynszu.

Oferta powinna zawierać:

  • miesięczną stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni lokalu
  • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu i nie wnoszenie zastrzeżeń z tego tytułu
  • oświadczenie o liczbie członków gospodarstwa domowego mających zamieszkać w lokalu z podaniem ich danych osobowych/PESEL/
  • zaświadczenie o dochodach członków gospodarstwa domowego
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do zawarcia umowy najmu
  • dane do kontaktu

Bliższych informacji w sprawie przetargu można uzyskać pod nr. tel. 424-58-17

URBIS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej oferty bez podania przyczyny.