Wolne lokale do wynajęcia

URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie przy ul. Chrobrego 24/25 informuje, że posiada wolne lokale mieszkalne w budynkach stanowiącym własność osób fizycznych. 

Lokale znajdują się pod następującymi adresami: 

  • ul. Grzybowo 16/9 o pow. użytkowej 51,62 m2
  • ul. Grzybowo 22/23/27  o pow. użytkowej 30,02 m2

Osoby zainteresowane wynajmem lokalu prosimy o złożenie oferty w zaklejonej kopercie w sekretariacie URBIS Sp. z o.o. przy ul.Chrobrego 24/25 lub przesłanie na w/w adres w terminie do dnia 9.03.2017 r. W celu oględzin w/w lokal zostanie udostępniony zainteresowanym w dniu 6.03.2017 r. w godz. od 10-00 – 11-00.

Umowa najmu zawarta zostanie na czas określony 12-m-cy z możliwością przedłużenia, jeżeli najemca będzie wywiązywał się ze swoich obowiązków. Warunkiem zawarcia umowy będzie wpłacenie kaucji zabezpieczającej w wysokości 6-miesięcznego czynszu.

Oferta powinna zawierać:
miesięczną stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni lokalu
 – zaświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu i nie wnoszenie zastrzeżeń z tego tytułu
– oświadczenie o liczbie członków gospodarstwa domowego mających zamieszkać w lokalu z podaniem ich danych osobowych /PESEL/
– zaświadczenie o dochodach członków gospodarstwa domowego
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do zawarcia umowy najmu
– dane osobowe do kontaktu

Bliższych informacji w sprawie przetargu można uzyskać pod nr tel. (061) 424-58-17.
URBIS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej oferty bez podania przyczyny.