Wolne lokale mieszkalne do wynajęcia

URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie informuje, że posiada wolne lokale mieszkalne do wynajęcia w budynkach stanowiących własność osób fizycznych.

OGŁOSZENIE O WOLNYCH LOKALACH MIESZKALNYCH DO WYNAJĘCIA

URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie, ul. Chrobrego 24/25 informuje, że posiada wolne lokale mieszkalne w budynkach stanowiących własność osób fizycznych:

  1. ul. Garbarska 7/5 o pow. użytkowej 77,74 m2
  2. ul. Garbarska 7/13 o pow. użytkowej 35,41 m2
  3. ul. Łaskiego 25/2 o pow. użytkowej 40,50 m2
  4. ul. 3 Maja 35 o pow. użytkowej 72,49 m2
  5. ul. Św. Wawrzyńca 14a/5 o pow. użytkowej 28,02 m2

Powyższe lokale znajdują się w budynkach stanowiących własność osób fizycznych. Osoby zainteresowane wynajmem lokalu prosimy o złożenie oferty w zaklejonej kopercie w sekretariacie Spółki URBIS przy ul. Chrobrego 24/25 lub przesłanie na w/w adres w terminie do dnia 20.03.2015 r. W celu oględzin w/w lokale będą udostępnione zainteresowanym w dniu 17.03.2015 r. w godz. 10:00-11:00 Umowa najmu zawarta zostanie na czas określony 12 m-cy z możliwością przedłużenia, jeżeli najemca będzie wywiązywał się ze swoich obowiązków. Warunkiem zawarcia umowy będzie wpłacenie kaucji zabezpieczającej w wysokości 6-miesięcznego czynszu.

Oferta powinna zawierać:

– miesięczną stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni lokalu,

– oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu i nie wnoszenie zastrzeżeń z tego tytułu,

– oświadczenie o liczbie członków gospodarstwa domowego mających zamieszkać w lokalu z podaniem ich danych osobowych (PESEL),

– zaświadczenie o dochodach członków gospodarstwa domowego,

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do zawarcia umowy najmu,

– dane osobowe do kontaktu.

Bliższych informacji w sprawie wynajmu lokali można uzyskać pod numerem telefonu:61 424-58-17.

URBIS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnej oferty bez podania przyczyny.