Wolny lokal do wynajęcia

URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie przy ul. Chrobrego 24/25 informuje, że posiada wolny lokal mieszkalny w budynku stanowiącym własność osób fizycznych. 

 
URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie przy ul. Chrobrego 24/25 informuje, że posiada wolny lokal mieszkalny w budynku stanowiącym własność osób fizycznych :
               – Garbarska 7/17        o pow. użytkowej    27,82 m2
 
        Osoby zainteresowane wynajmem lokalu prosimy o złożenie oferty w zaklejonej kopercie w sekretariacie
        URBIS Sp. z o.o przy ul. Chrobrego 24/25 lub przesłania na w/w adres w terminie do dnia 12.04.2016 r.
        W celu oględzin w/w lokal zostanie udostępniony zainteresowanym w dniu 7.04.2016 r. w godz. 10-00-11-00.
        Umowa najmu zawarta zostanie na czas określony 12-cy z możliwością przedłużenia, jeżeli najemca będzie
        wywiązywał się ze swoich obowiązków. Warunkiem zawarcia umowy będzie wpłacenie kaucji zabezpieczającej
        w wysokości 6-miesięcznego czynszu.
 
                                                          Oferta powinna zawierać :
       – miesięczną stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni lokalu
       – oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu i nie wnoszenie zastrzeżeń z tego tytułu
       – oświadczenie o liczbie członków gospodarstwa domowego mających zamieszkać w lokalu z podaniem
         ich danych osobowych /PESEL/
      –  zaświadczenie o dochodach członków gospodarstwa domowego
      –  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do zawarcia umowy
         najmu lokalu
      –  dane osobowe do kontaktu
         Bliższych informacji w sprawie najmu lokalu mieszkalnego  można uzyskać pod nr Tel.(61) 424-58-17
         URBIS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej oferty bez podania przyczyny.