Wolny lokal mieszkalny

URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie przy ul. Chrobrego 24/25 informuje,że posiada wolny lokal mieszkalny w budynku stanowiącym własność osób fizycznych –  ul. Grzybowo 22/23/4  o pow. użytkowej 58,21 m2. 

Osoby zainteresowane wynajmem lokalu prosimy o złożenie oferty w zaklejonej kopercie w sekretariacie URBIS Sp.z o.o.przy ul.Chrobrego 24/25 lub przesłanie na w/w adres w terminie do dnia 23.09.2016 r. W celu oględzin  w/w lokal zostanie udostępniony zainteresowanym w dniu 16.09.2016 r. w godz.10-00 – 11-00.Umowa najmu zawarta zostanie na czas określony 12-mcy z możliwością przedłużenia ,jeżeli najemca będzie wywiązywał się ze swoich obowiązków.Warunkiem zawarcia umowy będzie wpłacenie kaucji zabezpieczającej w wysokości 6-miesięcznego czynszu.

Oferta powinna zawierać:
– miesięczną stawkę czynszu za 1m2 powierzchni lokalu
– oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu i nie wnoszenie zastrzeżeń z tego tytułu
– oświadczenie o liczbie członków gospodarstwa domowego mających zamieszkać w lokalu z podaniem danych osobowych /PESEL/
– zaświadczenie o dochodach członków gospodarstwa domowego
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do zawarcia umowy najmu
– dane osobowe do kontaktu.

Bliższych informacji w sprawie przetargu można uzyskać pod nr tel.(061)424-58-17

URBIS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej oferty bez podania przyczyny.