Wolny lokal mieszkalny

URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie przy ul. Chrobrego24/25 informuje,że posiada wolny lokal mieszkalny do wynajęcia: ul. Grzybowo 22/23/4 o powierzchni użytkowej 58,21 m2. 

Powyższy lokal znajduje się w budynku stanowiącym własność osób fizycznych. Osoby zainteresowane wynajmem lokalu prosimy o złożenie oferty w zaklejonej kopercie w sekretariacie URBIS Sp. z o.o. przy ul. Chrobrego 24/25 lub przesłanie na w/w adres w terminie do dnia 27.10.2016 r. W celu oględzin w/w lokal zostanie udostępniony zainteresowanym w dniu 21.10.2016 r. w godz. 10-00 – 11-00.

Umowa najmu lokalu zawarta zostanie na czas określony 12-m-cy z możliwością przedłużenia, jeżeli najemca będzie wywiązywał się ze swoich obowiązków. Warunkiem zawarcia umowy będzie wpłacenie kaucji zabezpieczającej w wysokości 6-miesięcznego czynszu.

Oferta powinna zawierać:

– miesięczną stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni lokalu
– oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu i nie wnoszenie zastrzeżeń z tego tytułu
– oświadczenie o liczbie członków gospodarstwa domowego mających zamieszkać w lokalu z podaniem ich danych osobowych /PESEL /
– zaświadczenie o dochodach członków gospodarstwa domowego
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do zawarcia umowy najmu
– dane osobowe do kontaktu

Bliższych informacji w sprawie przetargu można uzyskać pod nr tel.424-58-17. URBIS Sp. z o.o zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej oferty bez podania przyczyny.