Wolny lokal mieszkalny

URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie ul. Chrobrego 24/25 informuje, że posiada wolny lokal mieszkalny w budynku stanowiącym własność osób fizycznych –  ul. 3 Maja 35/9  o pow. użytkowej 49,56 m2. 

Osoby zainteresowane wynajmem lokalu prosimy o złożenie oferty w zaklejonej kopercie w sekretariacie URBIS Sp. z o.o. przy ul. Chrobrego 24/25 lub przesłanie na w/w adres w terminie do dnia 29.06.2016 r. W celu oględzin w/w lokal zostanie udostępniony zainteresowanym w dniu 23.06.2016 r. w godz. od 10-00-1100. Umowa najmu zawarta zostanie na czas określony 12-cy z możliwością przedłużenia, jeżeli najemca będzie wywiązywał się ze swoich obowiązków. Warunkiem zawarcia umowy będzie wpłacenie kaucji zabezpieczającej w wysokości 6-miesięcznego czynszu.

Oferta powinna zawierać:

– miesięczną stawkę czynszu za 1m2 powierzchni lokalu
– oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu i nie wnoszenie zastrzeżeń z tego tytułu
– oświadczenie o liczbie członków gospodarstwa domowego mających zamieszkać w lokalu z podaniem
ich danych osobowych /PESEL/
– zaświadczenie o dochodach członków gospodarstwa domowego
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do zawarcia umowy najmu lokalu
– dane osobowe do kontaktu

Bliższych informacji w spawie najmu lokalu mieszkalnego można uzyskać pod nr tel. (61 ) 424-58-17
URBIS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej oferty bez podania przyczyny.