Wolny lokal użytkowy

URBIS Sp. z o.o. przy ul. Chrobrego 24/25 w Gnieźnie działając w imieniu Miasta Gniezna i własnym ogłasza przetarg nieograniczony, ofertowy na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego współwłasność Miasta Gniezna i URBIS Sp. z o.o., mieszczącego się przy ulicy Farna 9 o powierzchni użytkowej 15,20 m² (położony na parterze). 

Przedmiotem przetargu jest cena netto czynszu za najem 1 m² powierzchni użytkowej w/w lokalu

 1. Cena wywoławcza – miesięczna stawka czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej wynosi 5,00 zł netto/m² z ograniczeniem na magazyn lub stawkę 16,00zł netto/m2 w przypadku wynajmu lokalu na handel lub usługi.

 1. Stawka czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu będzie wzrastać o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w drodze obwieszczeń w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” za rok poprzedzający dokonywaną waloryzację.

 2. Oprócz czynszu Najemca będzie pokrywał pełne koszty związane z eksploatacją przedmiotu najmu tj. energię elektryczną, zimną wodę i odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych, centralne ogrzewanie, oraz inne opłaty niezależne od Wynajmującego.

 3. Kaucję – w wysokości 3-miesięcznego czynszu Najemca jest zobowiązany wpłacić na wskazane konto w dniu podpisania Umowy najmu.

 4. Okres zawarcia Umowy – czas określony wynoszący 3 lata.

 5. Ofertę na najem lokalu użytkowego w formie pisemnej, należy złożyć w zamkniętej kopercie nieidentyfikującej Oferenta w terminie do dnia 11.04.2017r. do godz 09.00 w sekretariacie Spółki URBIS przy ul. Chrobrego 24/25, 62-200 Gniezno.

 6. Oferta musi zawierać informacje o rodzaju prowadzonej działalności w lokalu oraz oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu i nie wnoszenie zastrzeżeń z tego tytułu.

 7. Najemca nie może prowadzić w lokalu sprzedaży, produkcji i rozpowszechniania tzw. legalnych środków odurzających (dopalaczy) lub innych substancji psychoaktywnych oraz nie może bez zgody magazynować materiałów łatwopalnych.

 8. W lokalu nie może być prowadzona działalność powodująca uciążliwości dla mieszkańców budynku, zakłócanie spokoju oraz zagrażającej życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu mieszkańców.

 9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.04.2017 roku o godz. 10.00 w siedzibie URBIS Sp. z o.o. przy ul. Chrobrego 24/25. Osoby składające oferty mogą być obecne podczas otwarcia ofert.

 10. W celu oględzin w/w lokal będzie udostępniony zainteresowanym po uprzednim umówieniu się z administratorem budynku pod nr tel. 61-424-58-85 lub 519 333 703 w godz.7:00-9:00

 11. Przetarg może być odwołany bez podania przyczyny lub unieważniony.