Gniezno: Usługa odbioru odpadów o kodzie 19 12 10 - odpady palne ( paliwo alternatywne ) w ilości 2500 Mg celu dalszego zagospodarowania
Numer ogłoszenia: 324 - 2016; data zamieszczenia: 04.01.2016

< >

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy:--

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: URBIS sp. z o.o. , ul. Chrobrego 24/25, 62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie, tel. 061 4245800, faks 061 4263567.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o. o..< >

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAII.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usł ga odbioru odpadów o kodzie 19 12 10 - odpady palne ( paliwo alternatywne w ilości 2500 Mg w celu dalszego zagospodarowania.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakre u zamówienia: Usługa odbioru odpadów o kodzie 19 12 10 - odpady pa ne ( paliwo alternatywne ) w ilości 2500 Mg w celu dalszego zagospodarowani w terminie do 6 miesięcy..

II.1.5)
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
tr>
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.53.30.0 -2, 90.51.40.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie /p>

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:< b> nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres miesiącach: 6.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie wnosi się

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWAN A OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności ub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiąze ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • WG SIWZ

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • WG SIWZ

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • WG SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • WG SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • WG SIWZ

 • III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIA U W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełni niu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:< >

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: p>

  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej sa ej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej sa ej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochroni konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do gr py kapitałowej;
 • SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2)

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostęp a specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.urbis.gniezno.plSpecyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem URBIS Spółka z o. o., ul. B. Chrobrego 24/25, 62-200 Gniezno.IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udział w postępowaniu lub ofert: 14.01.2016 godzina 10:00, miejsce: URBI Spółka z o. o., ul. B. Chrobrego 24/25, 62-200 Gniezno, pokój nr - sekretariat.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 ( d ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udziele ie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielo ej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Hand u (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub c ęści zamówienia: nie< >

    przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, n której będzie prowadzona: