Zaproszenie do składania ofert (aktualizacja)

URBIS Sp. z o. o. w Gnieźnie ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zaproszenia do składania ofert o wartości poniżej 30.000 euro. Przedmiotem zamówienia jest badanie sprawozdania finansowego Spółki URBIS za rok 2015 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem z badania tego sprawozdania zgodnie z wymogami zawartymi w zał. nr 1. 

Formularz ofertowy PDF (aktualizacja)

Formularz ofertowy DOCX (aktualizacja)

Treść ogłoszenia (aktualizacja)

Oświadczenie. art. 22 (aktualizacja)

Wzór umowy

Załącznik nr 1