Zaproszenie do składania ofert (ZP-URB-1/2022)

Dotyczy: Zaprojektowanie oraz modernizacja pomieszczeń na dodatkowe szatnie na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie, Lulkowo 12A, 62-200 Gniezno zgodnie z PFU. 

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 3 – wykaz robót

Załącznik nr 4 – wykaz osób

Załącznik nr 5 – zobowiązanie innego podmiotu

Załącznik nr 6 – oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 7 – oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 8 – wzór umowy

Załącznik nr 9 – program funkcjonalno – użytkowy

Załącznik nr 10 – ID postępowania oraz link

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia