Zaproszenie do składania ofert (ZP-URB-2/2022)

Dotyczy: Zakup wraz z dostawą mobilnego rozdrabniacza wolnoobrotowego jednowałowego na potrzeby URBIS Sp. z o.o.

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Specyfikacja Warunków Zamówienia (zmiana)

Załącznik nr 1 – specyfikacja mobilnego rozdrabniacza

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – formularz JEDZ

Załącznik nr 4 – doświadczenie zawodowe

Załącznik nr 5 – zobowiązanie innego podmiotu

Załącznik nr 6 – oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 7 – wzór umowy

Załącznik nr 8 – oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 9 – zaświadczenie o aktualności informacji zawartych w JEDZ

Załącznik nr 10 – ID postępowania oraz link

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia