Zaproszenie do składania ofert (ZP-URB-312/2020)

Dotyczy: Wymiana wodomierzy na elektroniczne odczytywane drogą radiową w lokalach mieszkalnych wyszczególnionych w załączniku nr 1 w ilości 239 sztuk oraz odczytu wodomierzy dwa razy w roku. 

Treść ogłoszenia

Formularz ofertowy

Formularz ofertowy (wersja edytowalna)

Załącznik nr 1 – zestawienie wodomierzy do wymiany

Wzór umowy

Klauzula informacyjna